Αμοιβές

 

Οι αμοιβές καθορίζονται ανά περίπτωση και εξαρτώνται από τη φύση και την πολυπλοκότητα της κάθε υπόθεσης.